Osnivanje NVO i upis u Registar

Opste informacije:

NVO (skraćenica za „nevladina organizacija“) su dobrovoljne, neprofitne i privatne organizacije čije su raznovrsne aktivnosti usmerene ka promenama, podrškama ili promocijama raznim društvenim segmentima. NVO sektor se smatra za treći sektor, posle vladinog/upravljačkog i biznis sektora, odnosno treći faktor za koji se smatra da oformljava javni sektor i koji utiče na društvene politike.

Kako osnovati nevladinu organizaciju?

Osnivаnje, upis i brisanja iz registra, status, organi, finansiranje i druga pitanja od znаčаjа zа rаd i djelovanje nevlаdinih orgаnizаcijа uredjeni su "Zakonom o nevladinim organizacijama”.

Nevlаdine orgаnizаcije, u smislu pomenutog zаkonа su:

 • Nevlаdinа udruženjа (Udruženje mogu osnovаti nаjmаnje tri licа, od kojih jedno mora imati prebivalište, boravište ili sjedište u Crnoj Gori);
 • Nevlаdine fondаcije (Fondаciju može osnovati jedno ili više lica nezаvisno od prebivаlištа, borаvištа ili sjedištа u Crnoj Gori).

Prilikom osnivanja Ministarstvu javne uprave, digitalnog drustva i medija kao nadležnom organu potrebno je dostaviti sljedeće:

 • Korak 1: Prijavu za upis ,preuzmite primjer prijave (ovdje)
 • Korak 2: Osnivački akt, preuzmite primjer osnivačkog akta (ovdje).
 • Korak 3: Zapisnik sa osnivačke skupštine, preuzmite primjer zapisnika (ovdje).
 • Korak 4: Statut, preuzmite primjer statuta (ovdje).

Napomena: Dokumentacija u vezi sa upisom u Registar NVO predaje se lično ili poštom, na adresu Ministarstva javne uprave, digitalnog drustva i medija sa napomenom "Prijava za upis u Registar NVO". Organ je duzan da donese rjesenje u roku od 20 dana.

 • Korak 5: Nakon dobijanja rješena iz ministarstva, potrebno je da uradite pecat organizacije. Za izradu pecata, potrebno je da ponesete Kopiju rješenje o registraciji NVO-a izdato od MJU.
 • Korak 6: Kada izradite pecat,potrebno je registrovati se u Republički zavod za statistiku-Monstat. Za registraciju neophodno je u donijeti sljedeće:
  1. Kopija rješenje o registraciji NVO-a izdato od MUP-a.
  2. Ispunjen obrazac za razvrstavanje (ispunjavate ga na licu mjesta)

Napomena: Prilikom odlaska u Monstat, obavezno sa sobom ponijeti pecat organizacije.

 • Korak 7: Otvaranje računa u Banci. Neophodno je u odabranu banku donijeti sljedeće:
  1. kopija rješenja o registraciji iz MJU;
  2. kopija obavještenja o razvrstavanju po djelatnosti – iz Monstata;
  3. ispunjen i ovjeren OP obrazac (u sud ili kod notara, dobija se na licu mjesta);
  4. zahtjev za otvaranje računa ( obrazac se uzima u banci);
  5. karton deponovanih potpisa (obrazac se uzima u banci);
  6. ugovor o otvaranju i vodjenju racuna (obrazac se uzima u banci);
  7. dokaz o uplati (obrazac se uzima u banci).

Napomena: Ukoliko je NVO registrovana u CRPS potrebno je dostaviti i potvrdu o upisu u Registar Privrednih subjekata.

 • Korak 8: NVO mora imati PIB. Prilikom odlaska u Poresku Upravu potrebno je ponijeti:
  1. ovjereno rješenje o upisu u reg. nevladinih org. izdato od MJU;
  2. izvod iz registra za razvrstavanje iz Zavoda za statistiku-Monstat;
  3. prijava koja se dobija u Poreskoj Upravi;
  4. odluku o osnivanju;
  5. fotokopije ličnih karata osnivača;
  6. statut.
 • Korak 9: Ukoliko se NVO želi baviti nekom privrednom djelatnošću, neophodno je prilikom registracije za obavljanje privredne djelatnosti u CRPS podnijeti sljedeće:
  1. rješenje o registraciji izdato od MJU;
  2. odluku nadležnog organa NVO-a o upisu privredne djelatnosti u CRPS (Odluka Skupštine Vaše organizacije da se izvrši upis privredne djelatnosti u CRPS i da se za upis te činjenice zadužuje lice ovlašćeno za zastupanje (predsjednik, direktor));
  3. Statut nevladine organizacije;
  4. Ispunjen obrazac za prijavu (dobija se na licu mjesta)

Nakon što se NVO registrovala u CRPS potrebno je pribaviti odobrenje-rješenje za rad od Sekreterijata za razvoj preduzetništva kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova za traženu djelatnost/tipa poslovni proctor (ukoliko NVO želi da se bavi privrednom djelatnošću).

Važne napomene:

Ovlašćeni službenici Ministarstva koji vrše poslove registracije i vođenja evidencije o NVO su samostalni savjetnici: Mira Jovović i Sanja Anđušić; telefon: 020 224 520.

Pravna regulativa:

Priručnik "Kako registrovati NVO u Crnoj Gori"