Osnovno obilježje društveno-ekonomskog položaja pripadnika romske i egipćanske populacije je nizak stepen ekonomske aktivnosti i visoka nezaposlenost. Romaska i egipćanska populacija je uglavnom isključena iz formalnih oblika zapošljavanja, dok se najveći broj lica bavi onim zanimanjima u kojima se ne traži profesionalna stručnost.

Iako i žene i muškarci mogu biti izloženi digitalnom nasilju, podaci o ovoj pojavi ukazuju na to da su žene i djevojčice, za razliku od muškaraca, najčešće žrtve nasilja na internetu. One trpe najdrastičnije vidove nasilja i najviše su pogođene posledicama.

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Gradjani, ne samo da više nisu uključeni u donošenje bilo kakvih odluka na lokalnom nivou, već im je i oduzeta mogućnost da spriječe realizaciju brojnih projekata koje smatraju štetnim za njihovu zajednicu, aktivno ucestvuju u kreiranju budzeta, konstantno daju svoj doprinos javnim raspravama, dobiju neke od bitnih informacija za funskionisanje njihove mjesne zajednice i sl.

U okviru projekta “Prevencija je uvijek prioritet kod (zlo)upotrebe alkohola” koji je podrzan od strane Ministarva zdravlja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa, juce smo u Rozajama realizovali radionicu o alkoholizmu koja je bila namijenjena za roditelje.